Orosháza

Orosháza Város - Hírek

Moz­gó ke­nyér­bol­tok

Moz­gó ke­nyér­bol­tok
Au­gusz­tus 20-a az új ke­nyér ün­ne­pe is, en­nek kap­csán a Ma­gyar Pék­szö­vet­ség szak­mai ta­nács­ko­zást tar­tott Oros­há­zán, a Pék­aka­dé­mia ke­re­té­ben. A la­punk­nak adott in­ter­jú­ban Varga László, a Magyar Pék­szö­vet­ség el­nö­ke az idei új­don­sá­gok, fel­ada­tok kö­zül emelt ki né­há­nyat.
- A Ma­gyar Pék­szö­vet­ség szán­dé­ka, hogy köz­vet­le­nül el­jut­tas­sák a pé­ke­ket a vá­sár­lók­hoz. Ne egy bol­tos, vagy egy áru­ház­lánc dönt­se el, hogy a vá­sár­lók mi­lyen ke­nye­ret ve­gye­nek egy pék­től, ha­nem a szakember meg tudjon ­je­len­ni - sa­ját el­kép­ze­lé­se sze­rint - a tel­jes vá­lasz­té­ká­val, és köz­vet­le­nül a pi­ac dönt­sön. Más­részt azt gon­do­lom, az em­be­rek szí­ve­sen ven­né­nek friss pék­árut a la­ká­suk kö­ze­lé­ben. Nemcsak a kis fal­vak la­kói, ha­nem egy-egy la­kó­te­le­pen, pi­ac szé­lén, ahol meg­áll­hat egy ún. moz­gó bolt. Adott idő­ben meg­je­len­ne, és a he­lyi ke­res­let­nek meg­fe­le­lő­en lát­ná el a ve­vő­ket. Ma­gyar moz­góbol­tok ki­ala­kí­tá­sát ter­vez­zük, er­re már Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban is több pél­da van.

- Ma­gyar­or­szá­gon nincs még ilyen?

- Itt­hon még ke­vés mű­kö­dik, és nem ked­ve­ző­ek szá­muk­ra a fel­té­te­lek. Bi­zo­nyos lob­biér­de­kek ne­he­zí­tik, hogy hol áll­hat­nak meg ezek a bol­tok (ez más jel­le­gű üz­let­re is igaz). A meg­ho­no­so­dást sze­ret­nénk fel­gyor­sí­ta­ni, a pá­lyá­za­tok ki­író­i­val egyez­tet­ve, ol­csó ka­ma­to­zá­sú hi­te­lek fel­ku­ta­tá­sá­val, mint aho­gyan a sa­ját bolt­há­ló­za­tok lét­re­jöt­tét is fel­ka­rol­juk. Egy cso­ma­got sze­ret­nénk át­ad­ni a pé­kek­nek, hogy ho­vá, mi­lyen szer­vek­hez for­dul­hat­nak.

A pék­szö­vet­ség el­nö­ke a he­lyes ke­nyér­fo­gyasz­tás­ra is fel­hív­ta a fi­gyel­met.

Kenyér

- A ke­nyér­fo­gyasz­tás ma na­gyon he­te­ro­gén. Az em­be­re­ket meg­kér­dez­ve er­ről, ki­de­rül, hogy tíz em­ber­ből hat azt mond­ja: nem fo­gyaszt ke­nye­ret, vagy csak ke­ve­set. Ez na­gyon hely­te­len, hi­szen a ke­nyér olyan ősi táp­lá­lék, amely már az em­be­ri fej­lő­dés kez­de­tén je­len volt, ha nem is eb­ben a for­má­ban (ma­gok er­jesz­té­se, ki­szá­rí­tá­sa). A mag­vak­ban na­gyon fon­tos táp­anyag­ok, mik­ro­ele­mek van­nak, olyan ka­ta­li­zá­to­rok, ame­lyek a szer­ve­zet mű­kö­dé­sét elő­se­gí­tik, ros­tok, ame­lyek az emész­tés­hez szük­sé­ge­sek. Aki nem eszik ke­nye­ret, ezt mind meg­von­ja ma­gá­tól, és hos­­szabb tá­von ko­moly egész­ség­ká­ro­so­dást szen­ved. He­lyes táp­lál­ko­zás ese­tén a ke­nyér nem hiz­lal. Fon­tos a be­vitt men­­nyi­ség és az, hogy jó ke­nye­ret fo­gyasz­­szunk. Egész­sé­ges az a ke­nyér, amely meg­fe­le­lő tech­no­ló­gi­á­val ké­szült. Ne fo­gyas­­szunk olyan ke­nye­ret, pék­árut, amely mes­ter­sé­ges anya­go­kat tar­tal­maz, ha­nem ere­de­ti ko­vás­­szal ké­szí­tet­tet, fel­vált­va a fe­hé­ret, a bar­nát.

- A tar­tal­ma­sabb ke­nyér vi­szont töb­be ke­rül.

- Ez tény. A hos­­szú ér­le­lé­sű, ko­vá­szos ke­nyér­rel bí­be­lőd­ni kell. A gyors ke­nye­rek azért ala­kul­tak ki, mert a vá­sár­lók igé­nye sze­rint a ke­res­ke­de­lem az azon­na­li el­lá­tás­ra tö­re­ke­dett. Kü­lön­bö­ző po­rok­kal ezt el is le­het ér­ni, de nem azo­nos mi­nő­sé­gű ter­mék­ről be­szé­lünk. Az egyik még há­rom-négy nap múl­va is ke­nyér - beltar­tal­ma a ko­vász kap­csán nél­kü­löz­he­tet­len en­zi­me­ket és fe­hér­jé­ket tar­tal­maz -, a má­sik eset­leg más­nap­ra gu­mi­sze­rű, szin­te ehe­tet­len. Az ősz fo­lya­mán egy kam­pányt in­dí­tunk ne­ves elő­adók­kal. A prog­ram so­rán a he­lyes szem­lé­le­tet pró­bál­juk ki­ala­kí­ta­ni az em­be­rek­ben.

(Forrás: oroshaza.hu)

Orosháza Online


Gyopárosfürdő Online


Szóljon hozzá a fórumon!