Orosháza

Orosháza Város - Hírek

Először Oros­házán: Ist­ván, a király

Először Oros­házán: Ist­ván, a király
Au­gusz­tus 21-én Oros­há­zán lát­hat­juk a le­gen­dás rockope­rát, Szö­ré­nyi Le­ven­te-Bródy Já­nos szer­ze­mé­nyét, az „Ist­ván, a ki­rály"-t. A ka­pos­vá­ri Roxínház vi­szi szín­re, vá­ro­sunk­ban elő­ször tel­jes ter­je­del­mé­ben. A József Attila iskola udvarán tartandó elő­adás be­lé­pő­vel lá­to­gat­ha­tó. Lás­suk a mű tör­té­ne­tét!
Ta­valy múlt ne­gyedszá­za­da, hogy be­mu­tat­ták a hí­res tör­té­nel­mi rock­ope­rát Bu­da­pes­ten, a vá­ros­li­ge­ti szán­kó­zó dom­bon. Ez a hely a be­mu­ta­tó előtt ren­dez­vény­re, il­let­ve szín­pa­di elő­adás­ra nem adott te­ret, és et­től az idő­től kezd­ve ke­resz­tel­ték át Ki­rály­domb­bá - ké­sőbb hi­va­ta­lo­san is. A ma­gyar po­li­ti­ká­ban 1990-ben volt rend­szer­vál­tás, de a mű­vé­szet­ben ez már 1983-ban meg­tör­tént, az Ist­ván, a ki­rály szín­re­vi­te­lé­vel. A ha­gyo­má­nyos szín­há­zi gya­kor­lat a ke­mény rock­ze­né­vel és a pop mű­faj­jal va­ló szem­ben­ál­lást tör­te meg, hi­szen Pelsőczy Lász­ló, Be­rek Ka­ti, Sá­ra Ber­na­dett, Hű­vös­völ­gyi Il­di­kó, Ba­lázs Pé­ter, Balázsovits La­jos szí­né­szek mel­lett az ak­ko­ri „lá­za­dó" rockerek, Var­ga Mik­lós, Vikidál Gyu­la, Nagy Fe­ró, De­ák Bill Gyu­la, Victor Má­té kap­tak fő­sze­re­pet. A szer­ző­pá­ros, Szö­ré­nyi Le­ven­te és Bródy Já­nos ze­nei múlt­ja is a popze­né­ben gyö­ke­re­zik. Az Ist­ván, a ki­rály ze­nei stí­lu­sá­ban öt­vö­ző­dik a po­pu­lá­ris ze­ne, a nép­ze­ne, va­la­mint az egy­há­zi gre­go­ri­án ze­ne, el­ső­ként a ha­zai ze­nés szín­ját­szás tör­té­ne­té­ben.

A nagy­sza­bá­sú mű­vet 1983 au­gusz­tu­sá­ban hat elő­adás­ban 120 ezer né­ző lát­ta. Mo­zi­film, ba­ke­lit­le­mez, CD és ka­zet­ta is ké­szült ró­la. Ta­lán nem túl­zás, hogy az Ist­ván, a ki­rály hang­zó­anya­ga fel­lel­he­tő min­den har­ma­dik csa­lád­nál. A mű si­ker­so­ro­za­tá­nak ek­kor még csak az ele­jén tar­tunk, hi­szen egy év­vel ké­sőbb, 1984 au­gusz­tu­sá­ban a Sze­ge­di Sza­bad­té­ri Já­té­kok ke­re­tén be­lül is­mét be­mu­tat­ták, óri­á­si si­ker­rel. 1986-ban Bu­da­pes­ten a Nem­ze­ti Szín­ház pro­duk­ci­ó­ja­ként ke­rült szín­pad­ra, ahol 1984-89-ig 224 elő­adást ért meg a da­rab, és 179 ezer né­ző lát­ta. Ami­kor 1990-ben Ma­gyar­or­szá­gon is be­kö­vet­ke­zett a rend­szer­vál­tás, Bu­da­pest leg­is­mer­tebb és leg­több né­zőt be­fo­ga­dó he­lyén, a Nép­sta­di­on­ban ke­rült is­mét szín­re, ahol ma­gyar kon­cer­tet, il­let­ve ze­nés mű­vet előt­te még nem ren­dez­tek. Ezt a két elő­adást 120 ezer né­ző lát­ta, és te­le­ví­zi­ós film is ké­szült ró­la. A 25 éves év­for­du­ló­ra a köz­szol­gá­la­ti te­le­ví­zió A Tár­su­lat cím­mel in­dí­tott új mű­sort a rock­ope­ra új vál­to­za­tá­nak lét­re­ho­zá­sá­ra. Az így meg­is­mert sze­rep­lők­kel egé­szen friss elő­adást is lát­hat­tunk Sze­ge­den, szin­tén nagy ér­dek­lő­dés kí­sé­re­té­ben.

(Forrás: oroshaza.hu)

Orosháza Online


Gyopárosfürdő Online


Szóljon hozzá a fórumon!