Dévaványa város

Dévaványa Város - Hírek

Testületi ülésen történt... - 2011. április 28.

Testületi ülésen történt... - 2011. április 28.

A képviselő-testület legutóbbi ülését 2011. április 28. napján tartotta.

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első napirendi pontként tárgyalta a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás működéséről készített beszámolót. A társulás 9 település (Bucsa, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, Szeghalom, Vésztő) együttműködésén alapszik, melynek során a települések testületei társulási megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a megállapodásban rögzített feladatokat. A társulás működésének lényege, hogy bizonyos lakossági közszolgáltatásokat - kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat - együtt, közösen látják el a társulás keretein belül, így javítva a szolgáltatás színvonalát, az esélyegyenlőséget és a gazdasági hatékonyságot a magas fokú szakmai színvonal biz­tosításával. A felvállalt feladatok - területfejlesztés, szociális alap- és szakosított ellátás, egészségügyi ellátás, gyermek- és ifjúságvédelem, közművelődés, település- és területrendezés, műemlékvédelem, szolgáltatás-szervezés, pénzügyi- és gazdasági ellenőrzés - ellátására szolgáló munkaszervezet jól működik, illetve az anyag egyenként és részletesen bemutatja azokat. Ezen területek fejlesztésére és a beruházások megvalósítására folyamatosan, minden lehetőséget kihasználva pályázatokat nyújtanak be, így a kistérség önkormányzatai egyéb támogatáshoz juthatnak, illetve igyekeznek minden olyan programban részt venni, amellyel növelni tudják a térségbe jutó pénzügyi forrásokat. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

 

A képviselő-testület második napirendi pontként tárgyalta a 2010. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények belső ellenőrzését a Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláson belül létrehozott belső ellenőri szervezet végzi a minden évre aktuálisan elkészített terv szerint. Az elmúlt évben tervezett vizsgálatok maradéktalanul megvalósultak, az ellenőrzések során büntető- szabálysértési- kártérítési- és fegyelmi eljárás lefolytatására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem került megállapításra. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

 

A képviselő-testület harmadik napirendi pontként a 2010. évi zárszámadás elfogadását, a pénzmaradvány elszámolást és felosztást, illetve az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést és az egyszerűsített mérleg közzétételéről szóló beszámolót vitatta meg. A jogszabályi rendelkezések alapján a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-és eredmény kimutatást, valamint a rendelettervezetet, a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell a képviselőtestület elé terjeszteni. A beszámoló alapján az önkormányzat 2010. évre betervezett és az eredeti költségvetésben szereplő feladatainak eleget tett, az évközi rendeletmódosítások során jóváhagyott célkitűzések teljesültek. A képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet 2.260.889,- eFt bevétellel 2.134.538,- eFt kiadással 306.683,-eFt pénzmaradvánnyal fogadta el. A könyvvizsgáló megállapította, hogy az önkormányzat egyszerűsített mérlege, pénzforgalmi jelentése, a pénzmaradvány- és eredmény kimutatása a számviteli jogszabályokban megfogalmazott elvek szerint került összeállításra, ezért azt hitelesítő záradékkal látta el, a képviselő-testület pedig döntött az egyszerűsített beszámoló közzétételéről. Döntöttek továbbá a pénzmaradvány felosztásáról és felhasználásáról. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a napirendet.

 

A képviselő-testület negyedik napirendi pontként a Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységével, pénzügyi helyzetével a társulási cél megvalósulásával kapcsolatos beszámolót tárgyalta. A két település az alapfokú oktatási-nevelési és az ehhez kapcsolódó feladataik hatékony és költségtakarékos ellátása érdekében hozta létre a társulást, melynek keretében az óvodai nevelési és az általános iskolai oktatási feladatokat látják el közösen. Ennek megfelelően a 2010/2011. tanévben jelenleg 47 fő felső tagozatos gyermek jár be Dévaványára az AMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységbe busszal, míg a 38 fő alsó tagozatos és a 30 fő óvodás az ecsegfalvi tagintézményekbe járnak. Az ülésen elhangzottak alapján keresik a megoldást arra, hogy az Ecsegfalván oktatott alsó tagozatos gyermekeket a jövőben ne összevontan oktassák - jelenleg az 1 -2 és a 3-4. osztályok vannak összevonva - hanem külön osztályokra bontva. A felső tagozatos gyerekek a Volán járatokat veszik igénybe a be- és hazautazáshoz, melynek során az iskola a megfelelő kíséretről gondoskodik. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

 

A képviselő-testület ötödik napirendi pontként tárgyalta Dévaványa Város Önkormányzat Közművelődési Koncepciójának felülvizsgálatáról készített napirendet. A koncepciót 2007. évben fogadták el, mely azóta jól szolgálta a közművelődést, eredményesen határozta meg az önkormányzat és intézményei közművelődési feladatait, az abban megfogalmazott célok jórészt megvalósultak. Az utóbbi években a körülményekben és feltételekben bekövetkezett változások miatt viszont azt aktualizálni szükséges. A felülvizsgálat eredményeként átdolgozott, kibővített, a következő öt évre szóló koncepciót egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

 

A képviselő-testület a további napirendek során meghatározta az AMK intézményegységeiben - Óvoda Böl­csőde, József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2011/2012. tan- és nevelési évben indítható tanuló- és napközis csoportok számát, illetve a Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegység esetében arról a következő ülésen döntenek.

 

A képviselő-testület zárt ülést tartott és döntött a „Dévaványa Egészségügyéért" és a „Dévaványa Közszol­gálatáért elismerő címek kitüntetettjeiről.

 

Az ülés további részében többek között elfogadták Dévaványa Város Köztemető Fejlesztési Tervét, illetve döntöttek arról, hogy a 2011/2012. tanévben az AMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységben bevezetik az úszásoktatást.

 

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2011. május 26. napján 15:00 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:

 

 

1.                  A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató.

 

2.         Beszámoló a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról. A társulásban végzett feladatok értékelése. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka eredményességéről, az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. alapján.

 

3.         Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről. A társulásban végzett feladatok értékelése. A szakmai munka eredményességének értékelése az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bek. d.) pontja alapján. Az országos kompetenciamérések eredményeinek ismertetése, az abból adódó intézményi feladatok.

 

4.         Döntéshozatal a „Városért” kitüntetés 2011. évi kitüntetettjeiről.

 

 

 

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.