Dévaványa város

Dévaványa Város - Hírek

A testületi ülésen történt - 2011. május 26.

A testületi ülésen történt - 2011. május 26.
A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2011. május 26. napján tartotta.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első napirendi pontként tár­gyalta a Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványai Rendőrőrsének a település közrend- és közbiztonsági helyzetéről készült beszámolóját. Az őrs rendszeresített létszáma 9 fő, melyből az elmúlt év során minden beosztás betöltésre került, ezzel együtt nőtt a közterületre vezényelt állomány óraszáma is. Az elmúlt évben 87 bűnügyben kezdődött eljárás, legnagyobb számban lopás és betöréses lopás bűncselekmény elkövetése, illetve tartás elmulasztása miatt, az adott ügyekben az elkövetői kört többnyire sikerült felderíteni. Jellemzően vagyon elleni cselekmények képezték az elkövetett bűncselekmények nagyobb számát, de a hasonló adottságú és méretű településekhez képest Dévaványa továbbra sem tekinthető bűnügyileg fertőzöttnek. A belterületi ellenőrzéskor fokozott figyelmet fordítanak az olyan helyekre, ahol a közterületi jelenlét kiemelten fontos, így hétvégéken a szórakozóhelyek és környékük, illetve hétköznapokon az Árpád utca, Körösladányi út, Hősök tere vonalon, valamint a város külső övezeteinek ellenőrzésére. Továbbra is tapasztalható - de kisebb mértékben -, hogy a fiatalok szórakozásuk során agresszivitásukat a közterületen elhelyezett tárgyakon élik ki, megrongálják azokat. Jogszabályváltozást követően több szabálysértési eljárás a közigazgatási hatósági eljárás hatálya alá került, emiatt csökkent a helyszíni bírságolások száma, viszont nőt a kiszabott bírságot összege. Tavaly 206 esetben indult ilyen eljárás, melyből a túlnyomó rész sebességtúllépésből származott. A közlekedési ellenőrzések során az elmúlt évekhez hasonlóan a baleseti statisztikákra figyelemmel kiemelten a kerékpárral közlekedők ellenőrzése volt a cél, illetve a passzív biztonsági eszközök - biztonsági öv, gyermekülés - használatának ellenőrzése. Tavaly 19 közlekedési balesetben (12 személyi sérülés nélküli, 3 könnyű sérüléssel és 4 súlyos sérüléssel járó balesetben) történt rendőri intézkedés, de halálos sérüléssel járó baleset nem volt. A településen működő önkormányzati intézményekkel és társadalmi szervezetekkel jó a kapcsolata az őrsnek. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

A képviselő-testület második napirendi pontként vitatta meg a családsegítői-gyermekjóléti, a védőnői feladatellátásról, a társulásban végzett feladatok értékeléséről és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka ered­ményességéről szóló beszámolókat. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője beszámolójában részletesen bemutatta az intézményi működés személyi és tárgyi feltételeit, bemutatta az ott folyó munkát, így külön-külön beszá­molt az intézmény nevét felölelő családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásról, ezeken belül is megosztva az egyes feladatok szerint. A Védőnői Szolgálat elmúlt évben végzett munkájáról szóló anyag kitért a tárgyi és személyi feltételekre, a várandós gondozásra, a csecsemők és kisgyermekek gondozására, az óvodákban és a településen található valamennyi oktatási intézményben végzett szűrő- és orvosi vizsgálatokra, járványügyi megelőző feladatokra. A Dévaványa Város Gyámhivatala működéséről készült beszámolóban a gyámhivatal elmúlt évi tevékenységéről, gyermekvédelmi feladatainak ellátásról kapott tájékoztatót a testület. A beszámoló részletesen bemutatta a gyámhivatal működésével kapcsolatos ügytípusokat, az előző évben végzett munkát, illetve annak értékelését. A jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatok ellátásáról készült beszámoló részletesen taglalja a 2010-ben nyújtott pénzbeli és természetbeli támogatásokat, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások körébe tartozó szolgáltatá­sokat, a hatóságként végzett munkát. A négy beszámoló teljes körűen felölelte a településen folyó gyermekvédelmi feladatokat, melyeket egyhangúlag fogadott el a képviselő-testület.

 

A képviselő-testület harmadik napirendi pontként vitatta meg a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről, a szakmai munka eredményességéről és a társulásban végzett feladatok értékeléséről készített beszámolót. A társulás térségi szintű intézménye - melynek székhelye Dévaványa - a településeken élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítja a szociális alapellátás egyes elemeit, illetve a közszolgáltatások térségi szintű szervezésével, azokat gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb színvonalon tudják ellátni. A szakmai munka sikeres végzéséhez a tárgyi feltételek az elmúlt két évben javultak a felzárkóztató programok segítségével, illetve további pályázati lehetőségek útján igyekeznek biztosítani a szükséges eszközöket. Az intézményben elkezdett megújulási folyamat jó irányban halad, azonban a most készülőben lévő Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció nagyban befolyásolhatja a működést és a fejlesztési lehetőségeket. A Margaréta Egyesített Szociális Intézményben dolgozók száma kevesebb a jogszabályi előírásoknál, az engedélyezett 60 fős keretből 52 van betöltve, azonban a szakképzettséget igénylő munkakörökben alkalmazott dolgozók rendelkeznek a megfelelő végzettséggel, így a szakképzettségi arány 100 %. Ugyanilyen arányú az intézmény kapacitáskihasználtsága is, a beérkezett igényeket igyekeznek a lehetőségekhez képest minél hamarabb kielégíteni. A beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag fogadta el.

 

A képviselő-testület negyedik napirendi pontként tájékoztatást kapott az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézmény-egységben 2009/2010 tanévben végzett országos kompetencia mérés eredményéről. A mérési feladatlapokat minden tagintézmény 4., 6. és 8. évfolyamos tanulói megírták, melyekből a 4. évfolyam feladatait a tanítók javították a központi javítókulcs alapján, illetve a másik két évfolyam adatlapjait központilag ellenőrizték és az eredményeket februárban tették közzé. A felmérés az írás-olvasás-számolás készség, a rendszerező- és kombinatív képesség vizsgálatára terjed ki. A mérés célja, hogy összehasonlítsa az egyes intézményekben, régiókban az eredményeket, illetve annak ismeretében és felhasználásával határozza meg a következő év fejlesztési feladatait. A 4. és 6. osztályos tanulók kompetenciamérési eredménye átlagos, míg a 8. osztályos tanulók eredménye jelentősen elmarad az országosétól. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a tájékoztatót.

 

A képviselő-testület az ötödik napirend témájában zárt ülést tartott és döntött a „Városért elismerő cím kitüntetettjeiről.

 

Az ülés további részében többek között elfogadták több helyi rendelet módosítását, az Általános Művelődési Központ módosított Alapító Okiratát és a Szervezeti és Működési Szabályzatát, meghatározták az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében a 2011/2012. tanévben indítható tanuló- és napközis csoportok számát, az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzatát.

 

 

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2011. június 30. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:

 

1.      A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről.

 

2.      Az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének beszámolója a művelődési és a művészetoktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről.

 

3.      Az ÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei nevelés szakmai tevékenységéről.

 

4.      Az ÁMK Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegységének szakmai beszámolója.

 

5.      Döntéshozatal „Dévaványa Kiváló Szociális Dolgozója” elismerő cím 2011. évi kitüntetettjéről.

 

6.      Döntéshozatal a „Dévaványáért" kitüntetés 2011. évi kitüntetettjeiről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.